>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • โครงการผู้สูงอายุ
 โครงการส่งเสริมองค์กรชุมชน
 โครงการผู้สูงอายุ
 โครงการอนุบาลชุมชน
 โครงการนิวัตน์สู่ชีวิตใหม่
 โครงการทุนการศึกษา

 

ความเป็นมา
จาการที่ลูกหลานต้องออกไปทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำ หรือบางครอบครัวต้องออกไปรับจ้างทำงานยังพื้นที่ห่างไกลนานๆ จะกลับ หรือไม่กลับมาอีกเลย ทำให้ผู้สูงวัยจำนวนไม่น้อยต้องเผชิญชะตากรรม นอนเจ็บป่วยตามลำพัง เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ และรวมกลุ่มผู้สูงอายุให้ช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน โครงการนี้ถึงก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2535

นโยบาย
  สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในวัยชรา


1. เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพกายและจิตใจของผู้สูงอายุ
2. เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุในการทำกิจกรรมร่วมกัน
3. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ
4. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรม
5. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้สูงอายุในบั้นปลายของชีวิต

พื้นที่การทำงาน ชุมชนแออัดคลองเตย
กลุ่มเป้าหมาย - สมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุจำนวน 300 คน อายุ 60 ปีขึ้นไป

กิจกรรมด้านพัฒนา

ส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้านจิตใจ
1. ฝึกพลังจิต,ไหว้พระ,สวดมนต์,ทำสมาธิ ทุกวันพุธ
2. กิจกรรมประเพณี (กิจกรรมสงกรานต์)
3. กิจกรรมเยี่ยมบ้าน/เยี่ยมไข้
4. กิจกรรมช่วยเหลือฌาปนกิจ
5. กิจกรรมธุดงค์เพื่อการศึกษาธรรมะพัฒนาจิตใจ
6. กิจกรรมเติมเต็มสำหรับคนสองวัย

ส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้านร่างกาย

1. ส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยไม้แบบป้าบุญมี เครือรัตน์
2. ส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ (กีฬาเพื่อสุขภาพประจำปี)
3. ส่งเสริมการออกกำลังกายโดยวิธีรำวงพื้นบ้าน

วัตถุประสงค์


สถิติ
- ผู้สูงอายุ 70 % มีสุขภาพแข็งแรง
- ผู้สูงอายุ 80 % เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ
- สมาชิกในกลุ่มส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง 80 %

ปัญหาที่พบ -สถานที่ในชุมชนคับแคบไม่เหมาะในการออกกำลังกายด้วยไม้
- ผู้สูงอายุยังขาดความเข้าใจในผลของการออกกำลังกาย
- ผู้สูงอายุขาดความสนใจในกิจกรรมเพื่อสุขภาพเพราะคิดว่าตัวเองแก่แล้ว
- ผู้สูงอายุมีบัญหาด้านเศรษฐกิจ/และขาดการดูแลเอาใจใส่จากลูกหลาน


 แนวทางการแก้ไข1.สนับสนุนให้กลุ่มผู้สูงอายุมีเครือข่ายในชุมชน
2.รณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญของกิจกรรมผู้สูงอายุ
3.รณรงค์ให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ


 ความต้องการในการสนับสนุนโครงการได้แก่
1. สมทบกองทุน “กองทุนเพื่อชีวิตที่เหลืออยู่ 300 บาท/คน/เดือน
2. เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารในกิจกรรมผู้สูงอายุทุกวันพุธ 40 บาท/คน
3. ร่วมบริจาคซื้ออุปกรณ์สำหรับผู้พิการ เช่น ไม้เท้า รถเข็น
4. ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายกิจกรรม “ภูมิปัญญาสู่ลูกหลาน”

ผู้รับผิดชอบโครงการคือ นางโสพล ดาลาด


วันที่ : 24/05/2561

อ่าน 1505 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting

 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound