>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ของเล่นสนาม ของเล่นปลอดภัย สร้างโดยเยาวชนในชุมชน
 

ของเล่นสนาม ของเล่นปลอดภัย สร้างโดยเยาวชนในชุมชน

                                          
     
 คุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ นำ Mr. Ron Van Wagtendonk  จาก Wings of Support  มาเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียน การสอนการผลิตของเล่นสนาม ตามโครงการส่งเสริมของเล่นในชุมชน ซึ่งอยู่ในความดูแลของโครงการศูนย์บรรเทาสาธารณะภัย มูลนิธิดวงประทีป โดยการสนับสนุนของ Wings of Support  
    โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เยาวชนที่สนใจการผลิตของเล่นสนาม ได้เรียนรู้การผลิตของเล่นขนาดใหญ่ที่มีความปลอดภัยเพื่อมอบให้กับชุมชน ต่างๆ  หรือศูนย์เด็กเล็กฯ มากกว่า 30 แห่งได้มีของเล่นสำหรับให้เด็กได้เล่น ได้ออกกำลังกาย และเป็นผลผลิตของเยาวชนในชุมชน และเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับพวกเขาเหล่านั้น  ซึ่งโครงการนี้นับเป็น หนึ่งในหลายกิจกรรมที่มูลนิธิฯ จัดขึ้นเนื่องในโอกาสที่มูลนิธิฯ ครบรอบ 30 ปี
                       


วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 1650 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 มูลนิธิดวงประทีปมอบของขวัญแด่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และผู้พิการ
 ครอบครัวต้นแบบชุมชนน่าอยู่
 ขอเชิญเยาวชนส่งผลงานเข้าประกวด โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงพระกรุณาให้เยาวชนคนดีฯ ปี 4 เข้าเฝ้า
 พี่ๆ จากโรงเรียนช่างฝีมือทหารมาเลี้ ยงอาหารกลางวันน้องๆ ที่อนุบาลดวงประทีป
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound