>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • เยาวชนต้นแบบของชุมชน
 

เยาวชนต้นแบบของชุมชน

    ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาพระราชทานโล่เยาวชนต้นแบบของชุมชน ให้กับเยาวชน 9 คนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการ 7 ท่าน ประกอบด้วย นางปานจิตร  อภิบุญสุวรรณ์  รักษาการณ์ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุน  กระทรวง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะประธานกรรมการ ,พ.ต.อ. สุทิพย์  ผลิตกุศลชัช ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลท่าเรือ ในฐานะรองประธานกรรมการ,นางรัศมี  พิมพิสัย ประธานชุมชนพัฒนาใหม่ในฐานะรองประธานกรรมการ,นายบัณฑิต  วินิจฉัยกุล ผู้อำนวยการเขตคลองเตย ในฐานะกรรมการ, นายเปล่ง  สีดาน้อย ประธานมูลนิธิรวมน้ำใจ ในฐานะกรรมการ, นางประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ประธานมูลนิธิดวงประทีป ในฐานะกรรมการ และนางสาวเพ็ญวดี  แสงจันทร์  ผู้จัดการมูลนิธิดวงประทีป ในฐานะกรรมการและเลขานุการ    โดยมีเยาวชนที่เสนอชื่อทั้งสิ้น 21 ราย   โดยเยาวชนที่ผ่านการพิจารณาจะต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมแก่การเป็นเยาวชนต้นแบบ 3 ด้าน คือ    
   
                  
                                
                              1. ด้านการศึกษาและพัฒนาตนเอง ได้แก่ 
                                          นายกฤชมนตรี   ทิพย์ประไพ
                                          นางสาวพรทิพย์  ปานอินทร์
                                          นายวิรัตน์  พายพัตร (ศิริคำฟู)
     
                              2.  ด้านสังคม วัฒนธรรม และการพัฒนาชุมชน ได้แก่
             
                                          นางสาวมาราตรี  มุสตาฟากูล
                                          นางสาววาธิณี   นนธิจันทร์
                                          นางสาวรัตนาภา  วงษ์สวัสด์

                              3.  ด้านคุณธรรม   ได้แก่
                                          นายขวัญชัย  ดวงเดือน
                                          นายบดีศร   ทรงพล
                                          นางสาวปัทมา   ปลื้มจิตร
    
     ถือเป็นความภาคภูมิใจที่ชุมชนคลองเตยมีช้างเผือกให้เห็นและสามารถกล่าวได้ ว่าเป็นต้นแบบเยาวชนของชุมชนได้อย่างภาคภูมิ ทั้งด้านด้านศึกษา คุณธรรม และพัฒนาชุมชน  ซึ่งน้องๆ ทั้ง 9  เข้าพิธีรับพระราชทานโล่จากพระฉายาลักษณ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี      เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2551   ณ มูลนิธิดวงประทีปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
      และหลังจากรับพระราชทานโล่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  เยาวชนต้นแบบทั้ง 9 คนก็ได้ขึ้นเวทีบอกเล่าถึงประสบการและแรงจูงใจทีทำให้ประสบกับความสำเร็จ ซึ่งเป็นข้อคิดที่ดีให้กับน้องเยาวชนที่เข้าร่วมฟังกว่า 200 คน
        
         อนึ่ง วัตถุประสงค์ของโครงการเยาวชนต้นแบบของชุมชน เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเยาวชน ในการทำความดีในด้านต่างๆ ให้ได้รับการยกย่องเชิดชูและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมได้ตระหนัก  เพื่อเผยแพร่ความดีของเยาวชนในชุมชนให้ปรากฎต่อสาธารณะ และเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูผู้ให้การสนับสนุนหรือทำงานด้านพัฒนาเยาวชนใน ชุมชน

      

   


วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 1931 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ตลาดนัด 4 ภาคที่อนุบาลดวงประทีป
 นิสิต ม.เกษตรศาสตร์ดูงาน
 อาดิดาสกับงานเพื่อสังคม
 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562
 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษ ัทนิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ มาเยี่ยมมูลนิธิฯ
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound