>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ปลูกข้าวบริโภค เศรษฐกิจบนความพอเพียง เพื่อความยั่งยืน
 

ปลูกข้าวบริโภค เศรษฐกิจบนความพอเพียง เพื่อความยั่งยืน

|บนพื้นที่ 700 ไร่ ของโครงการนิวัตน์สู่ชีวิตใหม่ ศูนย์กาญจนบุรี มูลนิธิดวงประทีป ซึ่งเป็นที่ดินชั่วคราวถูกแบ่งสรร เพื่อเป็นสถานที่รองรับเด็กๆ ที่ประสบปัญหาต่างๆ อาทิ ถูกทารุณ ยาเสพติด ครอบครัวแตกแยก เร่ร่อน ถูกข่มขืน... มาอาศัยอยู่รวมกันท่ามกลางธรรมชาติและครู พี่เลี้ยงที่พร้อมจะให้ความรัก ความอบอุ่น ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด เด็กๆ ที่โครงการจะได้รับการศึกษาทั้งภาคสามัญ ด้านเกษตร  และอื่นๆ อีกทั้งได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับครอบครัวใหม่ที่พร้อมจะให้ความสุขกับ เด็กๆ ได้อย่างเต็มที่ 
     นอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้ว ทางโครงการยังน้อมนำแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาปลูกฝังให้กับเด็กๆ ได้ปฏิบัติอีกด้วย จากการแบ่งสรรพื้นที่ด้วยการปลูกปาล์ม 500 ไร่ ยางพารา 100 ไร่ ส่วนที่เหลือแบ่งเป็นแหล่งน้ำ ที่อยู่อาศัย สิ่งก่อสร้าง และ แปลงปลูกข้าวเพื่อการบริโภคจำนวน 40 ไร่   ประมาณกลางเดือนตุลาคมทางโครงการฯ เริ่มหว่านกล้าข้าว และนำต้นกล้ามาปลูกด้วยวิธีนาดำ และต้นเดือนธันวาคมคุณครูประทีป และคุณครูมิ่งพร(พี่สาว) เจ้าหน้าที่ และเด็กๆ อีก 47 ชีวิตได้ลงนาเกี่ยวข้าวกันอย่างสนุกสนาน

  

   

รอยยิ้มของเด็กๆ มีความสุขที่ได้มีส่วนในการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่พวกเขาร่วมกันปลูก ผลผลิตในเบื้องต้นเก็บเกี่ยวได้ถึง  2 เกวียน ซึ่งสามารถเลี้ยงเด็กในโครงการได้ 3- 4 เดือน ประหยัดงบประมาณได้อย่างน้อยเดือน 5-6 พันบาท  และโครงการยังนำรำข้าวไปเป็นอาหารเป็ด และนำข้าวเปลือกไปทำปุ๋ยชีวภาพ.....
      นอกจากเด็กๆ ได้เรียนรู้การปลูกข้าว การทำงานเป็นทีม พวกเขายังได้รับการปลูกจิตสำนึกให้รู้ถึงคุณค่าของข้าว ความยากลำบากที่กว่าจะได้ข้าวแต่ละเม็ด แต่ละจาน  และที่สำคัญกิจกรรมนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เตรียมพร้อมรองรับปัญหา เศรษฐกิจโลกที่คืบคานเข้ามาวันที่ : 18/09/2555

อ่าน 964 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดกาญจนบุรี ปลูกแฝกให้เด็กๆ ศูนย์กาญจนบุรี
 มอบเงินช่วยเหลืออย่างเป็นทางกา ร
 ปิ๊บ ๆ ทำบุญด้วย QR CODE ธนาคารกสิกรไทยได้ง่ายๆ เพียงปลายนิ้ว
 ศึกษาดูงาน เพิ่มพูน ความรู้ ด้านปาล์มน้ำมัน สนับสนุนโดย ELSEREINE 1 % CLUB
 นักสังคมรุ่นใหม่เรียนรู้งานสัง คมและงานพัฒนา ภาคสนามกับมูลนิธิดวงประทีป
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound