>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • อบรมน้ำชีวภาพ ปรับสภาพชุมชน
 

อบรมน้ำชีวภาพ ปรับสภาพชุมชน

| อีกหนึ่ง กิจกรรมที่โครงการทุนการศึกษาจัดอบรมทำน้ำชีวภาพให้กับสมาชิกบ้านน่าอยู่ ครอบครัวอบอุ่น เพื่อนำไปปรับแวดล้อมในชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วม 50 คน  ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ให้ความสนใจในคุณประโยชน์ของน้ำชีวภาพ โดยเฉพาะน้ำตะไคร้กันยุง คุณบุญเกื้อ ถาวรบัณฑิต เป็นวิทยากรที่มาให้ความรู้เป็นชาวชุมชนคลองเตยเอง ซึ่งจะเข้าใจระบบทางชีวภาพของชุมชนได้ดี   หลังจากอบรมสมาชิกบ้านน่าอยู่ครอบครัวได้กลับไปทดลองทำน้ำ
ชีวิภาพเพื่อใช้ในครอบครัว และเป็นการประหยัดรายจ่ายในครัวเรือนได้อีกทางหนึ่ง


 

วันที่ : 05/04/2560

อ่าน 763 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การสื่อสารระหว่างพ่อแม่ ผู้ปกครอง กับบุตรหลาน เพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางเพศในเยาวชน"
 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562
 มาดาม มนต์ทิพย์ อุบัติศฤงษ์ ภริยาท่านฑูตไทยประจำกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
 กีฬาอนุบาลชุมชนสัมพันธ์
 ด้วยพระกรุณาธิคุณ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound