>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ติดตามการเรียนการสอน
 

ติดตามการเรียนการสอน

| เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม ที่ผ่าน Ms. Maxinc Swensson อาจารย์ผู้สอนระบบมอนเทสเซอรี่( Montessori) ให้กับอนุบาลดวงประทีป ได้มาติดตามการเรียนการสอนระบบมอนเทสเซอรี่ที่ทางอนุบาลได้นำระบบนี้มาสอน ให้กับเด็กๆ ในโครงการ ผลเป็นที่น่าพอใจเนื่องจากคุณครูที่ผ่านการอบรมได้นำความรู้มาใช้ อย่างเป็นระบบและขั้นตอน ซึ่งเด็กๆ ที่ได้รับการเรียนในระบบนี้จะเป็นเด็กที่มีขบวนการคิดเป็นระบบ ระเบียบ มีแผนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 1204 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 เยาวชนตลาดหลักทรัพย์ดูงานเศรษฐ กิจชุมชน
 ขอแสดงความยินดีกับคุณครูประทีป
 การมาเยือนของ Besiness Blue Print
 คณะท้นตแพทย์ไทย-ญี่ปุ่นร่วมแรง ร่วมใจรักษ์สุขภาพช่องปากเด็กยา กไร้
 BTS ร่วมเสริมจิตสำนึก ส่งเสริมงานบริการเพื่อสังคม
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound