>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • โครงการศูนย์บรรเทาสาธารณะภัยมูลนิธิดวงประทีป
 โครงการทุนการศึกษา
 โครงการอนุบาลชุมชน
 โครงการส่งเสริมองค์กรชุมชน
 โครงการพัฒนาผู้นำเยาวชนคลองเตย
 โครงการอนุบาลดวงประทีป

 
ความเป็นมา ปัญหาหนึ่งของชุมชนแออัดคลองเตยก็คือ การเกิดอัคคีภัย ซึ่งมีสาเหตุต่างๆ เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร ความประมาท หรือแม้นหาสาเหตุไม่ได้ โดยเฉลี่ยแล้วจะเกิดขึ้นปีละ 5-6 ครั้ง ในปี 2533 มูลนิธิดวงประทีปร่วมกับผู้นำชุมชนจัดตั้งโครงการ “คลองเตยต้านไฟ” โดยมีอาสาสมัครหมุนเวียนเปลี่ยนเข้าเวรยามระมัดระวังการเกิดอัคคีภัย ในปี 2537 จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์บรรเทาสาธารภัยคลองเตย” โดยมูลนิธิฯ เป็นแกนในการประสานชุมชน นโยบาย ส่งเสริมให้ความรู้ และความเข้าใจในเรื่องการป้องกัน และแก้ไขอัคคีภัย วัตถุประสงค์ 1. เฝ้าระวังเหตุในชุมชนคลองเตยตลอด 24 ชั่วโมง 2. ดับเพลิง 3. อบรมให้ความรู้ เผยแพร่แก่อาสาสมัครในเรื่องการป้องกัน และดับเพลิง 4. ส่งเสริมกิจกรรมชุมชน 5. ประสานงานหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างเครือข่าย พื้นที่การทำงาน ชุมชนในเขตคลองเตย 11 ชุมชน กิจกรรมด้านพัฒนา ไม่เพียงดูแลป้องกันอัคคีภัย ยังรวมถึงการช่วยเหลือในด้านอุทกภัย วาตภัย หรือแม้กระทั่งอุบัติ อีกทั้งการอบรมให้ความรู้กับอาสาสมัครของศูนย์ และผู้สนใจด้วย เครือข่าย หน่วยบรรเทาชุมชนวัดคลองเตยใน , ชุมชนล๊อค 1-3, ชุมชนล๊อค 4-6, ชุมชนพัฒนาใหม่,ชุมชนโรงหมู,ชุมชนหลังคาร์ฟู,ชุมชนเจริญสุข,ชุมชนแสนสุข,ขุมชนแสนสบาย,ชุมชนร่มเกล้า,ชุมชนเทพประทาน สถิติ เฉลี่ยกรุงเทพจะเกิดอัคคีภัยประมาณ 100 กว่าราย/ปี ปัจจุบันมีอาสาสมัคร 300 คน ปัญหาอุปสรรค 1. ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างจริงจัง 2. ขาดแคลนอุปกรณ์ เนื่องจากมีราคาสูง 3. ขาดงบประมาณในการทำกิจกรรมต่อเนื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหา รัฐควรให้ความช่วยเหลือด้านงบประมาณ และการให้ความรู้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ความต้องการในการสนับสนุนโครงการได้แก่ 1. สนับสนุนอุปกรณ์ดับเพลิง 2. งบประมาณในการจัดค่ายอบรมเด็ก เยาวชนต้านไฟ และต้านยาเสพติด 3. งบประมาณในการอบรมชาวชุมชนในเรื่อง “การดับเพลิงขั้นพื้นฐาน” ปัจจุบันผู้รับผิดชอบโครงการนี้คือ นายสัญชัย ยำสัน

วันที่ : 27/02/2566

อ่าน 1742 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting

 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound