>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • สร้างอาชีพ สร้างอนาคตที่ดีกว่าให้วัยรุ่นห ญิงด้อยโอกาส
 

สร้างอาชีพ สร้างอนาคตที่ดีกว่าให้วัยรุ่นหญิงด้อยโอกาส

        มูลนิธิดวงประทีป ร่วมกับมูลนิธิสิกขาเอเซียร่วมจัดโครงการ "การสร้างโอกาสในอาชีพ และอนาคตที่ดีกว่าให้กับสตรีวัยรุ่นผู้ด้อยโอกาสทางสังคม" โดยได้รับการสนับสนุนจาก วิงส์ ออฟ ซัพพอร์ต ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลเอกชนดำเนินการโดยทีมงานของสายการบิน KLM และ Martinair มีวัตถุประสงต์เพื่อจัดหาที่พักพิงและการศึกษาให้กับเด็กๆ ในประเทศต่างๆ ที่สายการบินทั้ง 2 แห่งไปถึง โดยมีกลุ่มเป้าหมายไปยังกลุ่มวัยรุ่นหญิงอายุระหว่าง 12-25 ปี ให้เข้ารับการอบรมด้านอาชีพการทำกระเป๋า เข็มขัด เสื้อผ้า และด้านอื่นๆ เช่น คอมพิวเตอร์เบื้องต้น,ภาษาอังกฤษ หลังจากผ่านการอบรมแล้ว ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ หรือนำไปต่อยอดเพื่อยกระดับการศึกษาของตนเองและเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพต่อไป         การอบรมครั้งนี้นับเป็นการอบรมรุ่น 2 หลังจากที่การอบรมรุ่น 1 ประสบกับความสำเร็จผู้เข้าอบรมสามารถประกอบอาชีพในตลาดแรงงานได้ มีรายได้สามารถเลี้ยงครอบครัวได้  และจะเปิดอบรมรุ่นต่อไปอีกในเวลาอันใกล้นี้

วันที่ : 16/12/2559

อ่าน 1334 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 นักเรียนมัธยมปลาย Sumiyoshi high school
 เด็กรักวัด ณ วัดสวนแก้ว
 เพลิงไหม้บริเวณชุมชนริมทางรถไฟ ถนนพระราม 4
 เรื่องเล่าวันเด็ก 55 "วันรวมใจแด่น้องผู้ประสบภัย"
 มหกรรมรวมพลคนรักนิทาน สร้างจินตนาการณ์สร้างสรรค์
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound