>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • เยาวชนชาย ศูนย์ชุมพรเข้ารับการอบรมทัศนคต ิ ครั้งที่ 4
 

เยาวชนชาย ศูนย์ชุมพรเข้ารับการอบรมทัศนคติ ครั้งที่ 4

|

    
     เมื่อวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน   โครงการนิวัตน์สู่ชีวิตใหม่ ศูนย์ชุมพร ได้จัดกิจกรรมอบรมทัศนคติครั้งที่ 4 ให้กับเยาวชนชายที่อยู่ในความดูแลของโครงการฯ จำนวน 31 คน
 เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม และพร้อมที่จะก้าวสู่อนาคตด้วยใจที่มุ่งมั่น เข้มแข็ง ไม่เป็นภาระของสังคมต่อไป  โดยการอบรมครั้งนี้นับเป็นการ
อบรมครั้งที่ 4 เป็นการต่อยอดทางความคิดและทัศนคติซึ่งเยาวชนที่เข้ารับการอบรมจะได้รับการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปทิศทางที่ดี คิดในมุมบวก อาทิ การมีเหตุและผล 
การเข้าใจสภาวะรอบด้าน และการทำงานเป็นหมู่ คณะมากขึ้น และจากการสังเกตการมีส่วนร่วมและติดตามพฤติกรรมของผู้เข้าร่วม โดยวิทยกรที่ให้การอบรมที่ได้ทำการ
ประเมินผลทำให้ทราบว่าเยาวชนที่เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว มีทัศนคติ และพฤติกรรมที่ดีขึ้น และพร้อมที่ก้าวสู่สังคมต่อไป

 


วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 940 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จ
 ครอบครัวทดแทนครั้งที่ 2 ปี 51
 ยินดีกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 บ้านธารน้ำใจ 3 ณ บ้านน้ำเค็ม หลักชัยแห่งธารน้ำใจ
 ตลาดนัด 4 ภาคที่อนุบาลดวงประทีป
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound