>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ผู้ปกครองสัมพันธ์ ณ โครงการนิวัตน์สู่ชีวิตใหม่ ศูนย์กาญจนบุรี
 

ผู้ปกครองสัมพันธ์ ณ โครงการนิวัตน์สู่ชีวิตใหม่ ศูนย์กาญจนบุรี

|
                                                

          ระหว่างวันเสาร์ที่ 2 - วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2554 โครงการนิวัตน์สู่ชีวิตใหม่ ศูนย์จังหวัดกาญจนบุรีได้จัดกิจกรรมผู้ปกครองสัมพันธ์ขึ้น  
โดยมีผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 18 คน เด็กและเยาวชนจำนวน 46 คน  ซึ่งในวันดังกล่าวผู้ปกครองได้เข้าร่วมบรรพชาสามเณรฤดูร้อน 
ณ สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรีแห่งที่ 1 วัดท่าเสด็จ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ. กาญจนบุรี่ ซึ่งทางวัดได้จัด
อบรมเยาวชนให้สำนึกในพระคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์  ตกเย็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมไดทำสันทนาการ และกิจกรรมหัวใจ 4 ห้องร่วมกัน 
          วันรุ่งขึ้นผู้ปกครองได้ปฏิบัติภาระกิจใน "สวนผักผู้ปกครอง" โดยร่วมกันปลูกมันสำปะหลัง และเยี่ยมชมสวนกล้วยที่เคยมาปลูกไว้เมือ 2 ปี
ก่อนด้วยความภาคภูมิใจ


วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 1149 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ดวงประทีปร่วมลงนามข้อตกลงความร ่วมมือทางวิชาการ(MOU)
 ความใฝ่ผัน แรงบันดาล เส้นทางชีวิตของครูประทีป
 ลานเด็ก ลานวัฒนธรรม
 HATW กลุ่มมือขยันข้ามทวีปร่วมกับดวงประทีป และชาวชุมชนร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม
 พี่ๆ จากโรงเรียนช่างฝีมือทหารมาเลี้ ยงอาหารกลางวันน้องๆ ที่อนุบาลดวงประทีป
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound