>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • โครงการ Matching Grant ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติประเ ทศญี่ปุ่นระหว่างสโมสรโรตารีพระ นคร
 

โครงการ Matching Grant ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติประเทศญี่ปุ่นระหว่างสโมสรโรตารีพระนคร

|

                                   
                 นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา Rotary Club of Toyonaka  ประเทศญี่ปุ่น ได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินโครงการต่าง ๆ 
ที่เป็นประโยชน์  ร่วมกับสโมสรโรตารีในประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือเด็กและผู้ยากไร้ในสังคมทั้งด้านการส่งเสริมการศึกษาได้แก่การจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์  อุปกรณ์ในการฝึกอาชีพ การจัดซื้อหนังสือเพื่อเสริมสร้างความรู้   การจัดสร้างลานกีฬา, ศูนย์สุขภาพเพื่อป้องกันยาเสพติด
 การจัดซื้อเครื่อง

กรองน้ำสะอาด และแท็งค์กักเก็บน้ำเพื่อใช้ในโรงเรียน ในขณะเดียวกัน Rotary club of Toyonaka ได้จัดส่งรถจักรยานใช้แล้วปีละจำนวน 100 คัน

เพื่อมอบให้เด็กผู้ยากไร้ในพื้นที่ห่างไกลได้รับความสะดวกในการเดินทางไปโรงเรียน
                                 

                อนึ่ง จากเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันออกของประเทศ ญี่ปุ่นที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 ได้สร้างความเสียหายต่อชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนชาวญี่ปุ่น รวมทั้งสถานการณ์การรั่วไหลของสารกัมมันตภาพรังสีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุ ชิมา ที่แพร่กระจายไปในอากาศ
และในทะเล ส่งผลการทบต่อความปลอดภัยในการดำรงชีวิตของประชาชนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัย ในปี 2554นี้ 
สโมสรโรตารีพระนครและ
Rotary Club of Toyonaka จึงได้มีมติร่วมกันที่จะดำเนิน โครงการ Matching Grant เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ประเทศ

ญี่ปุ่น  โดยระหว่างวันที่ 8 – 10 เมษายน 2554 ที่ผ่าน  Mr. Teruaki Furusawa , Dr Masatsugu Tsujj , Mr. Akira Yano นายกและผู้บริหาร

สโมสรจาก Rotary Club of Toyonaka ได้เดินทางมาร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางการดำเนินกิจกรรมร่วมกับสโมสรโรตารีพระนครและ

โรตารีสากลประเทศอเมริกา  ต่อจากนั้นได้เดินทางร่วมพิธีมอบรถจักรยานใช้แล้วให้แก่เด็กนักเรียนจำนวน 10 โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดกาจนบุรีพร้อมร่วม

ประชุมกับนายกและสมาชิกสโมสรโรตารีท่าม่วง ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยมิตรภาพที่แสนอบอุ่น  

 

 

 

 


วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 1787 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 กิจกรรมแลกเปลี่ยนกลุ่มเยาวชนทุนกับคณะครู-นักเรียนนานาชาติซาอุดิอาราเบีย
 กีฬาสีกับกลุ่มนักศึกษานานาชาติ life works
 TV อาสาพาน้องๆ และผู้สูงอายุฉลองปีใหม่
 เด็กดีเริ่มได้ที่ครอบครัว
 เยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้กับเยาวชนคล องเตย
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound