>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • กรอกแบบฟอร์มแสดงความจำนง สนับสนุนทุนการศึกษา
ชื่อ-นามสกุล  
อาชีพ  
ที่อยู่ปัจจุบัน  
รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท์
ที่อยู่ที่ทำงาน  
รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท์
ที่อยู่ทางอีเมล์  
     
ข้าพเจ้าต้องการช่วยเหลือทุนการศึกษาของเด็ก ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
1. เพื่อทุนการศึกาาอย่างต่อเนื่องจำนวน บาท
กรุณาเลือกหัวข้อที่ท่าต้องการ (อัตราเงินทุน/ปี)
ระดับอนุบาล / ปฐมศึกษา ชาย หญิง 1,500 บาท
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชาย หญิง 3,000 บาท
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย หญิง 4,500 บาท
ระดับอาชีวะ / มหาวิทยาลัย ชาย หญิง 6,000 บาท
ฝึกอาชีพ / การศึกษาพิเศษทางการได้ยิน ชาย หญิง 5,000 บาท
    จำนวนทั้งสิ้น คน ระยะเวลา ปี
 
2. เพื่อกองทุนสงเคราะห์เฉพาะหน้า จำนวน บาท
ข้าพเจ้าได้ส่งเอกสารชุดนี้พร้อมแนบ
เงินสด
เช็คเลขที่ ธนาคาร
ธนาณัติ
โอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย สาขา คลองเตย ชื่อบัญชี มูลนิธิดวงประทีป เลขที่บัญชี 017-2-29080-9
ข้อเสนอแนะ  
     
    CH4K7
กรุณากรอกรหัสภาพเพื่อยืนยันการทำรายการ   ;
     
   
     
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound