>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • แบบฟอร์ มบริจาค เพื่อสนับสนุนโครงการ และกิจกรรมของมูลนิธิดวงประทีป
    ขอเชิญร่วมสนับสนุนโครงการและกิจกรรมของมูลนิธิฯ
     
ชื่อ-นามสกุล  
ที่อยู่  
ที่อยู่ทางอีเมล์  
โทรศัพท์  
โทรสาร  
ขอแสดงความจํานงสนับสนุนโครงการ (กรุ ณาระบุ)
 
เป็นจำนวนเงิน   บาท
โดย    
ธนาณัติ สั่งจ่ายมูลนิธิดวงประทีป ปณ. คลองเตย
เช็คสังจ่ายมูลนิธิดวงประทีป
โอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย สาขา คลองเตย ชื่อบัญชี มูลนิธิดวงประทีป เลขที่บัญชี 017-2-29080-9
บริจาคผ่านระบบเคาน์เตอร์เซอร์วิส
     
    TNJB6
กรุณากรอกรหัสภาพเพื่อยืนยันการทำรายการ  
     
   

เพือสะดวกในการออกใบเสร็จ และการติดต่ อกลับ กรุณากรอบรายละเอียดต่างๆ ให้ชัดเจน
และครบถ้วน จักเป็ นพระคุณยิง และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี

หมายเหตุ ใบเสร็จของมูลนิธิฯ ท่านสามารถนําไปลดหย่อนภาษประจาปีได้
   
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound