>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   

การบริจาคเงิน


    

ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาความเป็นอยู่ของเด็กยากไร้ โดยท่านสามารถระบุกิจกรรม/โครงการที่ต้องการสนับสนุน หรือเพื่อมูลนิธิฯ ได้ดังนี้


 

เช็ค สั่งจ่ายมูลนิธิดวงประทีป
ธนาณัติสั่งจ่ายมูลนิธิดวงประทีป ปณ.คลองเตย
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์    ธนาคารกสิกรไทย สาขาคลองเตย
                                                     
                            ชื่อบัญชี มูลนิธิดวงประทีป
              เลขที่บัญชี 017-2-06336-5

จ่ายผ่านบัตรเครดิต โดยตรงที่มูลนิธิดวงประทีป

จ่ายผ่าน paypal : ระบุ Email PayPal เป็น dpf_acc@hotmail.com (มูลนิธิดวงประทีป)
                                           
จ่ายผ่านบัตรเครดิตแบบ Mail Order โดยกรอกแบบฟอร์มนี้
        เครดิต ธนาคารกสิกรไทย
                                              - Visa card ธนาคาร....................
                                              - Master card ธนาคาร....................
บริจาคผ่านระบบเคาน์เตอร์เซอร์วิส ตั้งแต่วงเงิน 50 – 30,000 บาท   และหลังจากที่ทางบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิสจำกัด ทำการแจ้งการบริจาคของท่านแล้ว มูลนิธิฯ จะติดต่อกลับไปยังท่านเพื่อออกใบเสร็จรับเงิน  
                                (โดยไม่คิดค่าบริการ)

บริจาคออนไลน์ด้วยบัตรเครดิต ผ่านระบบ ThaiEpay


 

 


  
 
     
                             1.แบบฟอร์มบริจาค
                             2.แบบฟอร์มแสดงความจำนงสนับสนุนทุนการศึกษา

              กรอกแบบฟอร์มส่งให้เจ้าหน้าที่ :
                             1.แบบฟอร์มบริจาค
                            


      หมายเหตุ :- กรณีที่ท่านบริจาคเงินด้วยวิธีใดก็ตาม ขอความกรุณาท่านในการแจ้ง ชื่อ นามสกุล ที่อยู่       หมายเลขโทรศัพท์ของท่านมายังมูลนิธิฯ เพื่อความถูกต้องในการออกใบเสร็จรับเงินด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง
                        - ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้

--ขอบคุณมากค่ะ-- 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound