Loading...


รางวัล “ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ” ปี2556

 

รางวัล “ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ” เป็นรางวัลเพื่อยกย่อง เชิดชู กลุ่มบุคคล องค์กร
ชุมชน กลุ่มเยาวชน
  ที่ทำงานด้านการพัฒนาสังคมมีผลงานนำไปสู่การพัฒนาเปลี่ยนแปลง
สังคมที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนใน 6 สาขา คือ สาขาการศึกษา สาขาการพัฒนาสังคมเมือง สาขาพัฒนาสังคมชนบท สาขาการส่งเสริมดนตรี สาขาการส่งเสริมกีฬา และสาขาการ
พัฒนาห้องสมุด และในปี 2556 นี้ได้เพิ่มสาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสังคม โดยการสนับสนุนของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 

  พิธีมอบรางวัล “ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ” ตาม “โครงการเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ประจำปี 2556”  (เป็นเจตนารมณ์ของ ดร.กิตติรัตน์ ณ ระนอง กรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในสมัยนั้น)   ซึ่งจัดโดยมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2556 ได้รับเกียรติอย่างยิ่งจาก ดร. สถิต ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คุณจรัมพร  โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศ.นพ.สันต์ หัตถีรัตน์ ประธานมูลนิธิดวงประทีป คุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ กรรมการผู้ก่อตั้งและเลขาธิการมูลนิธิดวงประทีป แขกผู้มีเกียรติ อาทิ คณะผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ศ. คุณหญิงแม้นมาส  ชวลิต คุณวีรโชติ  พรสมหมาย กรรมการมูลนิธิดวงประทีป  พระครูโสภณ เจ้าอาวาสวัดสะพาน พระโขนง(ผู้ได้รับรางวัลฯ ปี 54) คุณสมบัติ บุญงามอนงค์(ผู้รับรางวัลฯ ปี 55) ผู้นำชุมชน  ชาวชุมชนและท่านอื่นๆ อีกมากมายที่มาร่วมแสดงความยินดีกับ พ.ต.ท.สมเกียรติ  สีมาคุปต์ รอง ผกก.สส.สน.ลำหิน ผู้ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการตัดสินรางวัล  ด้วยผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยรวมกลุ่มชาวชุมชนให้ลุกขึ้นมาร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและร่วมกับเจ้าอาวาสวัดสะพาน พระโขนงในการอบรมเด็กและเยาวชน เพื่อให้เห็นพิษภัยของยาเสพติด    เป็นวิทยากรในค่ายฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดอย่างต่อเนื่องและยาวนาน เมื่อครั้งที่พ.ต.ท.สมเกียรติ เคยอยู่ในพื้นที่คลองเตย ถึงแม้วันนี้ พ.ต.ท. สมเกียรติจะประจำราชการที่สน.ลำหินแล้วก็ตาม แต่ พ.ต.ท.สมเกียรติก็ยังมาร่วมกิจกรรมต้านยาเสพติดในพื้นที่คลองเตยทุกครั้งที่ว่างเว้นจากภารกิจประจำ

  คลื่นแห่งความศรัทธาและชื่นชอบของชาวชุมชนที่มีต่อผลงานของ พ.ต.ท. สมเกียรติ  ที่มาร่วมแสดงความยินดีเต็มหอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน  อินทรวิชัย  เป็นที่รับรองได้ว่าผลงานของท่านโดนใจชาวชุมชน และพร้อมให้การสนับสนุน และยินดีที่ พ.ต.ท. สมเกียรติ สีมาคุปต์  ได้รับรางวัล “ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ” รางวัลแห่งเกียรติยศ  ที่เป็นเสมือนกระจกที่ส่องสะท้อนความดี ความทุ่มเท ของผู้ทำความดีเพื่อสังคม


โพสโดย : nut  | 22 ก.ย. 2556  | เข้าชม : 170  ครั้ง