Loading...

history

ประวัติมูลนิธิดวงประทีป

          จากปัญหาความยากจนต้องดิ้นรนหาเช้ากินค่ำของคนในชุมชนแออัดทำให้ต้องทอดทิ้งลูกหลานให้อยู่ตามลำพัง ไม่มีใครดูแล  ครูประทีป และครูมิ่งพร(พี่สาว) จึงรับดูแลเด็กเหล่านี้โดยใช้บริเวณใต้ถุนบ้านของตนเอง โดยคิดค่าใช้จ่ายเพียงวันละ 1 บาท ด้วยความรัก และเข้าใจถึงปัญหา ไม่เพียงให้การดูแลเพียงอย่างเดียว ยังให้การศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็กๆ จนชาวบ้านเรียกติดปากว่า “โรงเรียนวันละบาท”

          ต่อมาเมื่อจำนวนเด็กมากขึ้นมีการจัดระบบการเรียน การสอนได้มาตรฐานระดับเดียวกับกรุงเทพมหานคร ชาวบ้านจึงร่วมกันตั้งชื่อว่า “โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา” แต่เนื่องจากโรงเรียนไม่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐ จวบจนเมื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้ามาศึกษาชุมชนทำให้ภายนอกรู้จักสลัมคลองเตย  สื่อมวลชนเผยแพร่ความเคลื่อนไหวของชุมชนอย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดเหตุการณ์ไล่รื้อ  ทำให้บุคคลภายนอกเข้ามาร่วมสมทบขบวนการต่อสู้ที่เป็นระบบ มีการตั้งตัวแทนเจรจากับรัฐเป็นครั้งแรก  สลัมคลองเตยจึงได้รับความสนใจและยอมรับจากหน่วยงานของรัฐ ในที่สุดกรุงเทพมหานครก็เข้ามารับโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนาไว้ในสังกัดปี พ.ศ. 2519   และขยายโรงเรียนจากระดับประถมเป็นมัธยมจนกระทั่งปัจจุบัน

          วันที่  31 สิงหาคม 2521 ครูประทีปได้รับรางวัลแมกไซไซ  สาขาบริการชุมชน จากประเทศฟิลิปปินส์  ด้วยเงินรางวัลจำนวน  20,000 เหรียญดอลล์ล่าสหรัฐ  หรือประมาณ 402,500 บาท จึงได้ก่อตั้งองค์กรการกุศลที่ชื่อว่า “มูลนิธิดวงประทีป”  หมายถึง แสงสว่าง  เปลวไฟล้อมอักษรตัว “ด” หมายถึง การพัฒนาเด็กในทุกๆ ด้าน    และได้รับเกียรติอย่างยิ่งจาก พลเอกเกรียงศักดิ์  ชมะนันทน์นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเป็นประธานมูลนิธิฯ คนแรก นับเป็นการตอบรับความเป็นองค์กรพัฒนาชุมชนจากรัฐบาลที่ไม่เคยมีมาก่อน


 

นโยบาย  ส่งเสริมการศึกษาเด็กยากจน พัฒนาคนยากไร้ 
วัตถุประสงค์
1.    เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็ก เยาวชนในชุมชนที่ยากจน  รวมทั้งการฝึกฝนวิชาชีพและอบรมการฝีมือ เพื่อให้เป็นพลเมืองดีมีวิชาความรู้ มีความสามารถที่จะทำมาหาเลี้ยงตนเอง และครอบครัวได้ต่อไปในอนาคต
2.    เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนมีพลานามัยสมบูรณ์ ได้รับการปลูกฝังคุณธรรมให้เป็นกัลยาณชน เพื่อดำรงชีพเป็นกำลังเป็นประโยชน์ต่อสังคม และชาติบ้านเมือง
3.    เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการศึกษา การวิจัยเกี่ยวกับสภาวะและปัญหาชุมชนที่ยากจนให้บังเกิดความเข้าใจ และดำเนินการพัฒนาได้อย่างถูกต้อง
4.    เพื่อเผยแพร่ความรู้ทั้งทางวิชาการ และประสบการณ์เกี่ยวกับการให้การศึกษา การฝึกฝน การอบรมแก่เด็กและเยาวชน ตลอดจนเผยแพร่สารคดีเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม มนุษย์สัมพันธ์ และพัฒนาชุมชนที่ยากจน
5.    เพื่อให้ความร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
6.    ส่งเสริม และสนับสนุนให้องค์กรชุมชนเข้มแข็ง
 
ดวงประทีป ดุจแสงสว่างที่ส่องทางให้กับเด็กยากจน หนึ่งองค์กรที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเพื่อสร้าง “สำนึกพลเมือง” ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย


 

วิสัยทัศน์ "องค์กรชั้นนำเพื่อพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้"

พันธกิจของมูลนิธิฯ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด