Loading...


รางวัล “ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ” ปี2562

 

กฤษฎา เสกตระกูล กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศ.นพ.สันต์ หัตถีรัตน์ ประธานมูลนิธิดวงประทีป และประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ กรรมการผู้ก่อตั้งและเลขาธิการ มูลนิธิฯ ร่วมมอบรางวัลเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ปี 2562 สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสังคม ให้แก่ศิริพร พรมวงศ์ หัวหน้าโครงการ คลองเตยดีจัง” ผู้ทุ่มเทเวลานำศิลปะและดนตรีมาสร้างคุณค่าและอาชีพแก่เยาวชนในคลองเตย และสัญชัย ยำสัน ผู้อุทิศเวลาและที่อยู่อาศัยจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข


โพสโดย : nuttakit  | 23 ส.ค. 2562  | เข้าชม : 200  ครั้ง