Loading...


รางวัล “ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ” ปี2558

สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน รางวัลประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ 

คัดเลือกโดยมูลนิธิดวงประทีป คือ อาจารย์สมศักดิ์ เอี่ยมสะอาด อดีตครูใหญ่ ชาวจ.ชุมพร ผู้เสียสละอุทิศตนทำงานเสี่ยงภัย ด้วยความกล้าหาญเพื่อป้องกันและขจัดภัยยาเสพติดให้แก่เยาวชนไทยมาตลอดชีวิตนับ 40 ปี  ทำงานเพื่อสังคมด้วยความมุ่งมั่นในฐานะสายสืบของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) เพื่อสอดส่องดูแลการกระทำผิดด้านยาเสพติดในชุมชน อ.ละแม จ.ชุมพร และ จ.สุราษฎร์ธานี  ปัจจุบันแม้จะเกษียณอายุราชการแล้ว ยังคงทำงานช่วยเหลือสังคมทั้งทางวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน  จึงเป็นที่ยอมรับอย่างสูงจากชุมชนท้องถิ่น


โพสโดย : nuttakit  | 23 ส.ค. 2558  | เข้าชม : 6  ครั้ง