Loading...


รางวัล “ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ” ปี2551

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนการมอบรางวัลประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ประจำปี 2551 ซึ่งเป็นรางวัลเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมสาขาการพัฒนาสังคมเมืองแก่นายสังวาลย์ บุญส่ง จากความโดดเด่นในการแก้ไขปัญหาสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการออมในชุมชนแออัดทั้งในกรุงเทพ ฯ และต่างจังหวัดกว่า 25 ปี

นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า “มูลนิธิฯ ได้สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิดวงประทีป รวมทั้ง สนับสนุนการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำความดี สาขาการพัฒนาสังคมเมือง ที่ได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิดวงประทีป เป็นผู้คัดเลือกผู้ทำความดีในสาขาดังกล่าว โดยในปี 2551 นี้ มูลนิธิดวงประทีปได้คัดเลือกให้นายสังวาลย์ บุญส่ง เป็นผู้ได้รับรางวัลดังกล่าว

“โครงการเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม เป็นโครงการที่มุ่งหวังที่จะสร้างกำลังใจแก่ผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมด้วยความเสียสละ ให้มีพลังในการทำประโยชน์แก่สังคมต่อไป รวมทั้ง เพื่อเป็นแรงผลักดันที่จะส่งเสริมให้มีผู้ทำความดีเพิ่มมากขึ้นในสังคมไทย” นายปกรณ์กล่าว

นางประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ประธานมูลนิธิดวงประทีป เปิดเผยว่า คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของมูลนิธิฯ ได้คัดเลือก นายสังวาลย์ บุญส่ง ให้เป็นผู้ทำความดีสาขาการพัฒนาสังคมเมือง ประจำปี 2551 เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและความยากจนของชาวชุมชนแออัดทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมทั้งได้มีการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ยากไร้ ให้มีที่อยู่อาศัยและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง นับตั้งแต่เริ่มจัดตั้งศูนย์รวมพัฒนาชุมชน เครือข่ายสลัมสี่ภาคและกลุ่มออมทรัพย์ โดยกลุ่มออมทรัพย์ที่คุณสังวาลย์ก่อตั้งนั้น ประสบความสำเร็จอย่างสูง จนพัฒนากลายเป็นสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ในปัจจุบัน

นางประทีปกล่าวว่า “มูลนิธิดวงประทีป มีปณิธานในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสังคม เด็ก และเยาวชน ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจให้ชุมชนและสังคมรอบข้างมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน รวมถึงการขยายขอบเขตความช่วยเหลือไปยังชุมชนในเขตพื้นที่ห่างไกล โดยรางวัลประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ที่ได้มอบแก่คุณสังวาลย์ในครั้งนี้ จะเป็นการยกย่องผู้ที่มีความตั้งใจในการทำดี ซึ่งได้พิสูจน์ด้วยผลงาน ความตั้งใจและความทุ่มเท และทำประโยชน์ให้แก่ชาวชุมชนโดยไม่ย่อท้อมากว่า 25 ปี ถือเป็นบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องเป็นอย่างยิ่ง”

นายสังวาลย์ บุญส่ง อายุ 60 ปี ปัจจุบันได้ย้ายกลับภูมิลำเนาเดิม คือจังหวัดศรีสะเกษ เนื่องจากประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ทำให้ต้องตัดขาซ้ายทิ้ง จึงไม่สามารถใช้ชีวิตเช่นปกติได้ แต่คุณสังวาลย์ก็ไม่หยุดความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชน โดยรวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ในหมู่บ้าน จัดตั้งสหกรณ์เพื่อการผลิตและฟื้นฟูธรรมชาติ 4 ตำบลขึ้น และเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายที่อยู่อาศัยของสหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ (สอ.ช.) ซึ่งเป็นเครือข่ายแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของคนจนเมืองอย่างต่อเนื่อง


โพสโดย : nuttakit  | 29 ส.ค. 2551  | เข้าชม : 258  ครั้ง