Loading...


รางวัล “ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ” ปี2550

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบรางวัลประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ประจำปี 2550 แก่ นางอุทิศ พุทธสุด สมใจ เพื่อเชิดชูเกียรติในฐานะเป็นผู้ทำความดีเพื่อสังคม สาขาการพัฒนาสังคมเมือง เนื่องจากมีความโดดเด่นในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ในสังคมเมืองทั้งในกรุงเทพ ฯ และต่างจังหวัด

นายพันธ์ศักดิ์ เวชอนุรักษ์ ประธานระบบการศึกษาตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า มูลนิธิตลาด หลักทรัพย์ฯ ได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติในฐานะผู้ทำความดีเพื่อสังคม สาขาการพัฒนาสังคมเมือง แก่นางอุทิศ พุทธสุด สมใจ ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการมูลนิธิดวงประทีป ให้เป็นผู้รับรางวัล “ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ” ประจำปี 2550 นับเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติ 1 ใน 6 สาขา ในโครงการเชิดชูผู้ทำความดีแก่สังคมของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้มีการดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

“การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติสาขาการพัฒนาสังคมเมืองครั้งนี้ จะช่วยสร้างกำลังใจแก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมด้วยความเสียสละ และส่งเสริมให้เกิดแรงขับเคลื่อนที่จะสร้างประโยชน์แก่สังคมต่อไป อีกทั้งยังเป็นแรงผลักดันสำคัญที่จะสร้างแนวคิดและกระตุ้นให้มีผู้ทำความดีแก่สังคมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง” นายพันธ์ศักดิ์กล่าว

นางอุทิศ พุทธสุด สมใจ หรือ ครูหน่อย นับเป็นบุคคลตัวอย่างและสมควรได้รับการยกย่องในฐานะผู้ทำงานหนักอย่าง ต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานถึง 23 ปี ด้วยความมุ่งมั่น จริงใจ เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส รวมทั้ง ชุมชนแออัดในภาคสังคมเมืองทั้งในกรุงเทพฯ และสังคมเมืองในต่างจังหวัด โดยเป็นผู้ริเริ่มและดำรงตำแหน่งที่ต้องรับผิดชอบสูงในโครงการสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนและชุมชนหลายโครงการ อาทิ มูลนิธิอุทิศเพื่อเด็กไทยในชนบท มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก โครงการช่วยเหลือเด็กไทยในชนบท โครงการบ้านลูกรัก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนแออัด เป็นต้น

โครงการเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นโครงการเชิดชูเกียรติผู้ทำความดีเพื่อสังคมในด้านต่างๆ แบ่งเป็น 6 ด้าน คือ การศึกษา การพัฒนาสังคมเมือง การพัฒนาสังคมชนบท การส่งเสริมดนตรี การส่งเสริมกีฬา และการพัฒนาห้องสมุด ทั้งนี้ เมื่อเดือนสิงหาคม 2550 ได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติสาขาพัฒนาห้องสมุดแก่ ศาสตราจารย์คุณหญิง แม้นมาส ชวลิต


โพสโดย : nuttakit  | 29 ส.ค. 2550  | เข้าชม : 171  ครั้ง