Loading...


พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2567

เป็นประจำทุกปีก่อนเปิดภาคเรียน มูลนิธิดวงประทีป จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2567 เพื่อมอบทุนการศึกษาจากผู้อุปการคุณให้กับเด็กยากไร้ในชุมชนแออัดปีละ 1,200 ทุน ปีนี้จะมีตัวแทนนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล – ระดับอุดมศึกษาเข้ารับมอบทุนจำนวน 254 คน ในจำนวนนี้มีนักเรียนทุนที่ทำดีและพัฒนาตนเองเข้ารับรางวัลจำนวน 104 คน โดยแบ่งเป็นนักเรียนทุนที่มีความกตัญญูกตเวที จำนวน 10 คน, นักเรียนทุนที่มีผลการเรียนดี (3.5 – 4.0) จำนวน 80 คน และนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 14 คน โดยในปีนี้นายพชร ด่านประภา นักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.26 เป็นตัวแทนขึ้นกล่าวขอบคุณ
นายพชร ด่านประภา (น้องปอน) เป็นนักเรียนทุนที่มีความมุ่งมั่น มุมานะ อุตสาหะศึกษาเล่าเรียน แม้ว่า
“น้องปอน” แม้ว่าสภาวะทางกายภาพจะไม่สมบูรณ์เหมือนคนอื่น เนื่องจากน้องประสบปัญหาโรคจอประสาทตาเสื่อม ขณะที่น้องอายุ 15 ปี ทำให้ตาที่เคยมองเห็นกลับมองไม่เห็น ระยะแรกน้องใช้ชีวิตด้วยความยากลำบาก ท้อแท้ แต่น้องไม่ท้อถอย “น้องปังปอน” ทำใจยอมรับ และปรับตัวอึดขึ้นสู้ เรียนรู้ และใช้ชีวิต พึ่งตัวเองให้มาก เดินทางไปที่ต่างๆ ด้วยตัวเอง กระทั้ง “น้องปังปอน” อยู่กับโลกแห่งความเป็นจริง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัว “น้องปังปอน” เป็นตัวอย่างการต่อสู้ชีวิตที่ดี แม้ว่าอายุยังน้อย แต่น้องก็ไม่ได้นำปัญหาทางกายภาพของตัวเองมาเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิต “น้องปังปอน” ยังมีความสามารถอื่นๆ เช่น เล่นอูคูเลเล่ และเคยได้รับโล่พระราชทานรางวัล “เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน”ประจำปี 2560 จากพระฉายาลักษณ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นับเป็นกำลังใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับน้อง
ในวันนี้ มูลนิธิฯ ได้รับเกียรติจาก คุณเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้อำนวยการเขตคลองเตยที่กรุณาเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาในปีนี้ และขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมให้กำลังใจแก่เด็กๆ ได้มีพลังพร้อมที่จะศึกษาหาความรู้มุมานะเช่นเดียวกับน้องพชร ด่านประภากันต่อไป


โพสโดย : Admin.DPF  | 09 พ.ค. 2567  | เข้าชม : 292  ครั้ง