Loading...


ขอขอบคุณ Elsereine 1% Club

ขอขอบคุณ Elsereine 1% Club ที่สนับสนุนพิธีไหว้ครูเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา และเป็นโอกาสที่ศิษย์จะได้แสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ และเป็นวันที่เด็กอนุบาลจะได้ร่วมกันปฏิญาณตนต่อครู เพื่อจะเป็นศิษย์ที่ดี รับการถ่ายทอดความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะต่อไป เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567


โพสโดย : Admin.DPF  | 27 มิ.ย. 2567  | เข้าชม : 12  ครั้ง