Loading...


ขอขอบคุณ ครอบครัวสุริโยทัยท่านได้กรุณามอบเครื่องเล่นให้กับเด็กโดยผ่านอาจารย์นวลศิริ เปาโรหิตย์

เด็กๆ ที่อนุบาลดวงประทีปมีความสุขและสนุกกับเครื่องเล่นสนามสำหรับเด็กที่ครอบครัวสุริโยทัยท่านได้กรุณามอบให้กับเด็กโดยผ่านอาจารย์นวลศิริ เปาโรหิตย์ แม้ว่าจะเป็นเครื่องเล่นมือ 2 แต่สภาพดีปลอดภัย เด็กๆ ชื่นชอบที่ได้เล่นออกกำลังกายท่ามกลางบรรยากาศน่าเรียนของอนุบาลดวงประทีป นอกจากบรรยากาศที่ดีแล้ว เนื้อหาการเรียนการสอนระบบมอนเตสซอริ เด็กๆ จะได้รับการส่งเสริมการพัฒนาความเป็นระบบระเบียบ การประสานสัมพันธ์ระหว่างตนเองและชีวิตอื่น ความตั้งใจจดจ่อ มีสมาธิ เด็กๆ สามารถช่วยเหลือและพึ่งพาตนเองได้ ที่อนุบาลดวงประทีปยังส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษโดยเจ้าของภาษา เด็กๆ มีความสุขและสนุกกับมาเรียนที่อนุบาลดวงประทีปอย่างแน่นอนโพสโดย : Admin.DPF  | 01 ก.ค. 2567  | เข้าชม : 10  ครั้ง