Loading...


คุณณรงค์ เจียรวนนท์ กรุณาให้ครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ เข้าพบ

คุณณรงค์ เจียรวนนท์ กรุณาให้ครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ นำดร.เกรียงไกร พละสนธิ สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และนายธนากร จำปาเทศและ นางสาวกฤษตยานันท์ ปิติโภค จบการศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเข้าพบ เพื่อแสดงความขอบคุณที่คุณณรงค์ได้สนับสนุนทุนการศึกษากระทั่งสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกและปริญญาตรี ซึ่งปีนี้มีเด็กทุนที่คุณณรงค์ให้การสนับสนุนสำเร็จการศึกษารวม 8 คน จากเด็กทุนที่สนับสนุนจำนวน 41คน นับเป็นการช่วยเหลือให้เด็กๆ ในชุมชนได้ต่อยอดการศึกษาและอนาคตของตนเองให้ยั่งยืน โดยในวันนี้คุณเพ็ญวดี แสงจันทร์ผู้จัดการมูลนิธิ และคุณสายรุ้ง รักษาชอบ หัวหน้าโครงการทุนการศึกษาร่วมเข้าพบด้วย


โพสโดย : Admin.DPF  | 01 ก.ค. 2567  | เข้าชม : 9  ครั้ง