Loading...


โครงการทุนการศึกษา ปี2521 ถึง ปัจจุบัน

ความเป็นมา

      เพื่อขจัดอุปสรรคทางการศึกษาของเด็กอันเนื่องมาจากความยากจน  การขาดทุนทรัพย์ โครงการทุนการศึกษา มูลนิธิดวงประทีป ก่อตั้งขึ้นปี 2521 จากการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนเพียง14 ทุน และเพิ่มมากขึ้น โดยมีเด็กที่ได้รับทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล - ประถม - มัธยม - อาชีวะและอุดมศึกษาจากปี 2521 - ปี 2565 รวม 210,761 ทุน   

 

นโยบาย

      ส่งเสริมโอกาสการศึกษาแก่เด็กยากจน และพัฒนาความคิดให้กับเด็กและผู้ปกครอง 

 

วัตถุประสงค์

      1. เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กยากจนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองที่มีฐานะยากจน

      2. เพื่อการพัฒนาเด็ก ปลูกฝังพฤติกรรมเชิงบวกแก่เด็ก

     3. เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาได้มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน โดยทางมูลนิธิฯ เป็นสื่อกลางในการประสาน ระหว่างผู้ให้กับผู้รับทำงานสงเคราะห์ และพัฒนาโดยตรงไปยังเด็ก และครอบครัว

 

พื้นที่การทำงาน

      1. จังหวัดกรุงเทพฯ พื้นที่ชุมชนแออัดคลองเตยและชุมชนใกล้เคียง รวมถึงชุมชนรอบนอก

      2. จังหวัดกาญจนบุรี

      3. จังหวัดนครราชสีมา

      4. จังหวัดขอนแก่น


 กลุ่มเป้าหมาย

      1.  เด็กนักเรียนยากจน ด้อยโอกาสในชุมชนแออัดคลองเตยและชุมชนใกล้เคียง ตั้งแต่ระดับอนุบาล - อุดมศึกษา

      2. เด็กอนุบาลศูนย์เด็กรัชดาบึงกุ่ม และเด็กนักเรียนพื้นที่ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ เขตบึงกุ่ม กทม.

      3. เด็กนักเรียนโรงเรียนพื้นที่ต่างจังหวัดที่ให้บริการทุนการศึกษา  3 จังหวัด ได้แก่ จ.ขอนแก่น  จ. นครราชสีมา  จ.กาญจนบุรี  

  

หลักเกณฑ์ในการพิจารณากลุ่มเป้าหมายมีดังนี้

      1. กลุ่มเด็กยากจนและขาดแคลน ด้อยโอกาส 

      2. กลุ่มเด็กที่ครอบครัวหรือตัวเด็กบำเพ็ญประโยชน์ให้บริการชุมชน - สังคม 

      3. มีผลการเรียน  เกรดเฉลี่ย 2.5ขึ้นไป 


กิจกรรมด้านพัฒนา

      1.  เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมเชิงบวก (พัฒนาความคิด จิตใจ และการกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ สร้างความสามัคคีในกลุ่มเด็กด้วยกัน) ชื่อว่า “เสาร์เว้นเสาร์” มีนักเรียนทุนเข้าร่วม 100 คน  (ที่มูลนิธิดวงประทีป กรุงเทพ) 

        2.  บำเพ็ญประโยชน์ในที่สาธารณะ   

 

สถิติบริการทุน  ปีละ 1,200 ทุน

ความต้องการในการสนับสนุนโครงการ ได้แก่ สนับสนุนทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ปี โดยมีอัตราทุน (ปีละ) ดังนี้

      อนุบาล – ประถมศึกษา    3,800 บาท

      มัธยมต้น                        4,500 บาท

      มัธยมปลาย                    6,500 บาท

      อาชีวะปวช. ปวส.            8,000 บาท

      ปริญญาตรี                     10,000 บาท


กรุณา คลิกแบบฟอร์มด้านล่าง การสนับสนุนทุนการศึกษาและส่งมาที่   

Email : dpf.sponsorship@hotmail.com

 

      สนับสนุนทุนการศึกษาแบบสงเคราะห์เฉพาะหน้าตามศรัทธา (แบบไม่ต่อเนื่อง) เพื่อเป็นกองทุนในการช่วยเหลือในยามฉุกเฉินเร่งด่วน เช่น เด็กและครอบครัวประสบอัคคีภัย เป็นต้น

ปัจจุบันผู้รับผิดชอบโครงการ คือ นางสาวสายรุ้ง  รักษาชอบ

ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด 18/5/2566


ไฟล์แนบ
: ดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่นี่
โพสโดย : Admin  | 14 ก.ค. 2566  | เข้าชม : 488  ครั้ง