Loading...


โครงการนิทานคาราวาน ปี2528 ถึง ปัจจุบัน

ความเป็นมา 

        โครงการนี้เริ่มขึ้น เมื่อปีพ.ศ. 2528  โดยในปี พ.ศ. 2526 ละครหุ่นจากประเทศญี่ปุ่นชื่อ “โอฮานาชิคาราวาน” ได้มาแสดงให้เด็กๆ ในชุมชนกว่า 1,000 คนชม ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากเด็กๆ มาก ซึ่งการแสดงละครหุ่น เป็นการเล่านิทานประกอบการเชิดหุ่นอย่างง่ายๆ สนุกสนาน ด้วยสาระ และคติสอนใจ หลังจากนั้นมูลนิธิฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปศึกษาการทำ การเชิดหุ่น และการเล่านิทานประกอบการเชิดหุ่น ณ ประเทศญี่ปุ่นระยะหนึ่ง หลังจากเดินทางกลับจึงเริ่มโครงการละครหุ่นเพื่อการศึกษา “นิทานคาราวาน” 

 

นโยบาย 

        เพื่อสร้างความรู้ส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกให้แก่เด็ก  ผ่านสื่อละครหุ่นและนิทานผ้ากันเปื้อน โดย โดยเน้นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สังคม ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

 

วัตถุประสงค์ 

        1.  เพื่อเสริมสร้างค่านิยม พฤติกรรมเชิงบวกแก่เด็กผ่านสื่อนิทาน

        2.  เพื่อเพิ่มทักษะผลิตสื่อนิทานแก่ครู พี่เลี้ยง เด็ก

        3.  เพื่อสร้างเครือข่ายโรงเรียน แลกเปลี่ยนความรู้ และนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างเป็นบทละคร           

            

พื้นที่การทำงาน

        กรุงเทพฯ ,เขตปริมณฑล และต่างจังหวัด

 

กลุ่มเป้าหมาย

        เด็กและเยาวชน

 

กิจกรรมด้านพัฒนา 

        1. แสดงละครหุ่น นิทานผ้ากันเปื้อนแก่เด็กเล็ก และเด็กประถมศึกษา

        2. จัดกิจกรรมอบรบการผลิตสื่อแก่ ครู พี่เลี้ยง เด็ก

        3. ผึกทักษะการเล่านิทานประกอบการเชิดหุ่นให้กับครู  พี่เลี้ยง เด็ก


เครือข่าย

ละครหุ่น 4 ภาค คือ

        1. ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่     

        2. ภาคกลาง จ.เพชรบุรี   

        3. ภาคอีสาน จ.สุรินทร์         

        4. ภาคใต้ จ.สงขลา

 

สถิติ

        แสดงละครหุ่น  50 รอบต่อปี มีผู้เข้าชมประมาณ  13,000 คน 

         * หมายเหตุ  อบรมการผลิตสื่อ ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่ได้รับ

 

ความต้องการในการสนับสนุนโครงการ ได้แก่ 

      การสนับสนุนงบประมาณเพื่อแสดงละครให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็ก และอบรมครูพี่เลี้ยงให้สามารถผลิตสื่อละครหุ่นนิทานผ้ากันเปื้อน และมีทักษะการแสดงละคร  หรือเล่านิทานได้

 

ผู้รับผิดชอบโครงการปัจจุบันคือ นางแสวง หนูทิพย์

วันที่ : 18/05/2566


โพสโดย : Admin  | 13 ก.ค. 2566  | เข้าชม : 362  ครั้ง