Loading...


โครงการอนุบาลดวงประทีป ปี2518 ถึง ปัจจุบัน

เรามอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่เด็กยากจน

การศึกษา  สร้างคน

        อนุบาลดวงประทีปหรือศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 70 ไร่   ผ่านการรับรองของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)  ปี พ.ศ. 2559 - 2563 และเป็นที่ยอมรับของโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในเขตพื้นที่คลองเตย   รับเด็กที่ผ่านการเรียนรู้ระบบมอนเทสซอริเข้าเรียนต่อระดับประถมศึกษาเทียบเท่ากับเด็กทั่วไป     

        ปรัชญาการศึกษา : >    การศึกษา คือ  ประทีปแห่งปัญญา       

        เอกลักษณ์            : >    การศึกษาเพื่อชีวิต  มอนเทสซอริ

        อัตลักษณ์             : >    สมาธิเด่น  ปัญญาดี  มีความสุข

 

ความเป็นมา

        อนุบาลดวงประทีป  เริ่มจากโรงเรียนวันละบาท ตั้งแต่ปี 2511  โดยคุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะและคุณครูมิ่งพร(พี่สาว)  เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของเด็กยากจน โดยเฉพาะด้านการศึกษา ในปี 2519 กรุงเทพมหานคร ได้รับเป็นโรงเรียนในสังกัดกทม. ระดับประถมศึกษา ปัจจุบัน คือ โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา มูลนิธิดวงประทีปจึงดำเนินการจัดการศึกษาเฉพาะเด็กปฐมวัยในชุมชนแออัดคลองเตย พัฒนาระบบมาอย่างต่อเนื่อง   ปี 2549-2551 มูลนิธิฯ ส่งเจ้าหน้าที่ 3 คน ( นส.ศศินันท์  นิลจันทร์ศิริ, นส.ทัศนีย์ โกมลไพศาล, นส.ทองวาด  พึ่งเมือง) เข้ารับการอบรม  Montessori รุ่นที่ 1 ประเทศไทย  และได้เปิดห้องเรียน Montessori  เต็มรูปแบบ ต่อเนื่องจนปัจจุบัน(เด็กที่จบไปแล้วทั้งสิ้น 3,340 คน)  


 เป้าหมาย

        พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในชุมชนแออัดคลองเตย  : มีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ สุขภาพดี ปลอดภัย ลักษณะนิสัยมีวินัยแห่งตน ได้รับการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า มีทักษะในการดำรงชีวิต ช่วยเหลือและพึ่งพาตนเองได้ มีอิสรภาพ ยอมรับนับถือตนและส่วนรวมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข


วัตถุประสงค์ 

         1. เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองที่มีรายได้ต่ำ

         2. เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

         3. เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้ปกครองให้ความรู้ ความเข้าใจเห็นความสำคัญในกระบวนการเรียนรู้มอนเทสซอริ และมีส่วนร่วมส่งเสริมในกิจกรรมการเรียนรู้ของบุตรหลาน

         4. เพื่อส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะความสามารถในการจัดการ และสาธิตการเรียนการสอนระบบมอนเทสซอริ    


พื้นที่ทำงาน  

        ชุมชนแออัดคลองเตย

 

กลุ่มเป้าหมาย  

        เด็กปฐมวัยที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดคลองเตย พื้นที่ใกล้เคียง อายุ 2-6 ปี


การดำเนินการ  

        ให้การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยด้วยระบบมอนเทสซอริและภาษาอังกฤษ ในชุมชนแออัดคลองเตยและพื้นที่ใกล้เคียง


เอาใจใส่  พิถีพิถัน  สม่ำเสมอ

        จากประสบการณ์กว่า 16 ปี เราจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องตามบริบทของชุมชนท้องถิ่น และแนวคิดของดร.มาเรีย มอนเทสซอริ เป็นหลักการจัดการศึกษาที่ยึดเด็กเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ เข้าถึงเด็กได้เป็นรายบุคคลอย่างแท้จริง ผสานกับหลักสูตรตามบริบท วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ  ส่งเสริมทักษะทางภาษาที่สอง  ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  ส่งเสริมทันตสุขภาวะ และสร้างเสริมสุขภาพ  ฟื้นฟูเด็กและครอบครัวที่อยู่ในภาวะยากลำบาก รวมถึงเด็กที่ต้องการพิเศษมีภาวะออทิสติก  และเด็กพัฒนาการช้า โดยครูเป็นผู้คอยสนับสนุน เตรียมการให้พร้อม  และแล้วการเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน  เด็กสามารถเป็นผู้ตัดสินใจในการเลือกอุปกรณ์ที่สนใจอยากเรียนรู้ด้วยตัวเองในพื้นที่เป็นสัดส่วน ทำงานอย่างประณีต เด็กเปลี่ยนพฤติกรรมและคุณลักษณะนิสัย มีการพัฒนาศักยภาพ มีสมาธิ มีลำดับขั้นตอน รู้ลำดับก่อนหลัง  มีความรับผิดชอบ   จินตนาการสร้างสรร รู้จักแยกแยะ เปรียบเทียบ สื่อสารบอกความต้องการของตนเองได้  รู้จักกฎระเบียบการอยู่ร่วมกัน  อดทน  รู้จักการรอคอย  แบ่งปัน   กล้าแสดงออก มีมารยาท พูดจาไพเราะ มีน้ำใจ พึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้ มุ่งมั่นจดจ่อ มีอิสระในการทำงานและกิจกรรม  มีความเป็นผู้นำ  โดยเฉพาะพี่สอน ผู้ปกครองมาเล่าให้ฟังว่า ลูกมาเรียนได้เพียง 2  เดือน เห็นความเปลี่ยนแปลงของเด็กช่วยหยิบจับ กรอกน้ำใส่ขวด ช่วยทำความสะอาด นี่เป็นทักษะชีวิตขึ้นพื้นฐานที่เด็กควรได้รับ  เป็นการสร้างคนคุณภาพให้กับสังคมในอนาคต   

 

ผู้บริหารการศึกษา  นางสาวศศินันท์  นิลจันทร์ศิริ

ครูใหญ่   นางสมหวัง  เนตรระกาศน.ส.ศศินันท์  นิลจันทร์ศิริ 

AMI รุ่นที่ 1 (3-6 ปี) Dip. ประเทศไทย., M.Ed

ผู้อำนวยการอนุบาลดวงประทีป   

มูลนิธิดวงประทีป 

.. 22 มีนาคม 2566..


โพสโดย : Admin  | 12 ก.ค. 2566  | เข้าชม : 383  ครั้ง