Loading...


โครงการอนุบาลชุมชน ปี 2524 ถึง ปัจจุบัน

ความเป็นมา

      โครงการอนุบาลชุมชนเกิดในปีพ.ศ. 2524  จากการที่ผู้ปกครองต้องดิ้นรนหาเลี้ยงชีพปล่อยเด็กเล็กให้อยู่ตามยถากรรมไปวันๆ ครูประทีปจึงหาทางออกโดยนำประสบการณ์จากโรงเรียนวันละบาทเข้ามาพัฒนาเป็นรูปแบบเป็นศูนย์เด็กเล็กให้เป็นบ้านหลังที่สองที่ช่วยดูแลเด็ก และเติมความรัก ความอบอุ่น อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่เด็กเล็กจะก้าวสู่ระดับปฐมวัย 

 

นโยบาย

      ส่งเสริม และพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กในชุมชนแออัดให้มีศักยภาพ   รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมการทำงานขององค์กรชุมชนในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

 

วัตถุประสงค์

      1. เพื่อให้เด็กปฐมวัยในชุมชนได้รับการศึกษา ดูแลอย่างเหมาะสม มี สุขภาพอนามัยที่ดี   และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

      2. เพื่อให้ครูพี่เลี้ยง อาสาสมัคร ผู้ปกครอง กรรมการบริหารศูนย์ฯ มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา  การศึกษา การดูแลเด็กปฐมวัยอย่างเหมาะสม

      3. เพื่อให้เกิดการทำงานเครือข่ายด้านการศึกษาปฐมวัยในชุมชน

 

การดำเนินงาน

      ด้านสงเคราะห์

             1.  สนับสนุน ข้าวสารอาหารแห้ง,นม, งบประมาณตามความ เหมาะสมเพื่อลดค่าใช้จ่ายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

             2. สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กยากไร้ ในศูนย์พัฒนาเด็ก

      ด้านพัฒนา

             1. พัฒนาศักยภาพครูและพี่เลี้ยงเด็ก โดยจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสม จัดอบรมการเรียนการสอนระบบมอนเตสซอริ ตามความพร้อมและจำเป็นของแต่ละศูนย์ฯ

             2 พัฒนาศักยภาพเด็กเล็กโดยให้เด็กได้ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษกับอาสาสมัครต่างประเทศ ที่อนุบาลดวงประทีป 

             3. ผู้ปกครอง  จัดให้การอบรม, เวทีแลกเปลี่ยน  เกี่ยวการเลี้ยงดูเด็ก ตามที่ผู้ประสานงานพิจารณาความเหมาะสมของแต่ละปี 

 

พื้นที่ในการทำงาน   

      เขตคลองเตย

 

กลุ่มเป้าหมาย

      1. เด็ก

      2. ครู พี่เลี้ยง

      3. ผู้ปกครอง

      4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบ่งเป็น

กลุ่มเป้าหมายหลัก (ให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง) 

      1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนล๊อค 1-3 

      2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนพัฒนาใหม่ 

      3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุวรรณประสิทธิ 1

 

กลุ่มเป้าหมายรอง  (ให้ความเหลือตามความเหมาะสม/ร้องขอ)

      1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมใจพัฒนา

      2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมน้ำใจ 


สถิติ  เด็กในศูนย์ฯ ที่ได้รับประโยชน์จำนวน  800 คน และครูจำนวน 60 คนต่อปี  ซึ่งเป็นความช่วยเหลือนอกเหนือจากที่กทม. ให้ความช่วยเหลือ  เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ งบประมาณในการปรับปรุงสถานที่  เงินเดือนแม่บ้าน  เป็นต้น

 

ปัจจุบันผู้รับผิดชอบโครงการนี้ คือ นางพเยาว์ น้อยวานิช

ปรับปรุงข้อมูล 25/5/66


โพสโดย : Admin  | 11 ก.ค. 2566  | เข้าชม : 387  ครั้ง