Loading...


โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ปี 2530 ถึง ปัจจุบัน

ความเป็นมา 

    สภาพปัญหายาเสพติดที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นในหมู่เด็ก และเยาวชน และพบปัญหาในปัจจุบันของเยาวชนคือ  การออกเรียนกลางคัน  ไม่อยากเรียน  ท้องไม่พร้อม  ฯลฯ  โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนขึ้นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในหมู่เด็ก และเยาวชนในชุมชนแออัด ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2530   


นโยบาย

          ส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้มีศักยภาพ ผลักดันเด็กและเยาวชนที่มีแนวโน้มออกเรียนกลางคันให้กลับสู่ห้องเรียน  หรือเข้าเรียนการศึกษานอกระบบ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน   ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน  กลุ่มเยาวชนทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบ


วัตถุประสงค์

     เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มของเยาวชนจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อตัวเองและชุมชน  แบบร่วมคิด/ร่วมทำ/อย่างมีส่วนร่วม  เพื่อพัฒนาชุมชนของตนเอง


พื้นที่ที่ทำงาน  

     พื้นที่ในชุมชนคลองเตย 26 ชุมชน, โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา, ชุมชนพื้นที่ใกล้เคียง(ที่ร้องขอมา)


กลุ่มเป้าหมาย

          เด็ก และเยาวชน อายุตั้งแต่ 13 ปี ถึง 25 ปี


กิจกรรม

          ด้านการศึกษา

                 1.  ติดตามเด็กที่มีแนวโน้มที่จะออกจากระบบการศึกษาให้กลับสู่ห้องเรียน 

                 2.  ส่งเสริม/ผลักดัน/ให้คำปรึกษาแก่เด็กที่มีแนวโน้มออกเรียนให้เรียนจบอย่างน้อยระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

                 3.  ลงเยี่ยมบ้านเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษาให้เข้าเรียนต่อในระบบการศึกษานอกระบบ(กศน.) หรือเข้าการศึกษาทางเลือก เช่น    กีฬา  งานช่าง  เป็นต้น  

                 4.   อบรมให้ความรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ , เอดส์และเพศ, ภัยจากยาเสพติด ให้กับเด็กในโรงเรียน

         

          ด้านพัฒนา

                 1.    สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทางเลือก  เช่น  ดนตรี  กีฬา (ฟุตซอล,ออสคิด,ฟุตบอล) ฟรีรันนิ่ง (Free Running),  เพลย์กราวด์  มูฟเม้นท์ (Playground Movement)  ค่ายธรรมะ  ตามความถนัดความชอบ

                 2.    ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งกีฬา 

                 3.  ประสานกับโรงเรียน ในการจัดทำกิจกรรมพัฒนาเด็ก พัฒนาครูตามความเหมาะสมแต่ละครั้ง

                 4.  ประสานกับกทม. ในเรื่องสภาคนรุ่นใหม่  จัดกิจกรรมสร้างสรรค์พื้นที่สร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชน


          ผลสำเร็จ 

                 * ติดตามเด็กกลุ่มเสี่ยงมีแนวโน้มออกนอกระบบกลับเข้าห้องเรียนสำเร็จการศึกษา(โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา) แล้ว 100%

                 * เด็กกลุ่มกีฬาสามารถเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียง มีทุนการศึกษา และฝึกทักษะภาษาอังกฤษ และมีโอกาสที่ได้รับคัดเลือกให้ไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ

                 * เด็กกลุ่มดนตรีสามารถสร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัว และได้รับโควต้าเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง และได้รับทุนการศึกษา

 

ปัจจุบันผู้รับผิดชอบโครงการนี้ คือ นายสัญชัย ยำสัน

ปรับปรุงข้อมูล  26/5/66


โพสโดย : Admin  | 09 ก.ค. 2566  | เข้าชม : 387  ครั้ง