Loading...


โครงการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลสงเคราะคุ้มครองเด็กเยาวชนและครอบครัว ปี 2528 ถึง ปัจจุบัน

ความเป็นมา

       โครงการนี้เกิดขึ้นปี พ.ศ. 2528  จากการสำรวจสภาวะความเป็นอยู่ในชุมชนแออัด... ระหว่าง 2526 -  2527 ของมูลนิธิดวงประทีปพบว่าชาวชุมชนแออัดคลองเตยไม่มีทะเบียนบ้านจำนวน 970 ครอบครัว และเด็กที่ไม่มีสูติบัตรจำนวน 2563 คน  มูลนิธิฯ ตระหนักถึงปัญหาต่างๆที่จะตามมา หากเขาเหล่านี้ไม่มีทะเบียนราษฎร์และสูติบัตร  จึงได้เริ่มโครงการนี้  ด้วยการประสานกับเจ้าหน้าที่รัฐ  อาทิ อธิบดีกรมการปกครอง หัวหน้าสำนักทะเบียนราษฎร์กลาง, สำนักงานเขตพระโขนง และแขวงคลองเตย(ขณะนั้นยังไม่มีเขต) ใช้เวลาถึง 2 ปีจึงสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สำเร็จ และสิ้นสุดโครงการเมื่อ 2531 แต่ยังคงมีบุคคลทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่ยังคงไม่มีหลักฐานแสดงตน หรือไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านผู้อื่น  สาเหตุหลักๆ คือ เด็กถูกทอดทิ้ง  พ่อแม่ไม่เอาใจใส่   การย้ายถิ่นฐานบ่อยๆ เพื่อหาแหล่งอาชีพ   เป็นต้น  ดังนั้นโครงการนี้จึงเริ่มขึ้นอีกเมื่อประมาณปี 2547


นโยบาย

       เพื่อให้เด็กและเยาวชนบุคคลที่ยากไร้มีสถานะบุคคลได้รับสิทธิสวัสดิการจากรัฐ  


วัตถุประสงค์

       1. เพื่อให้เด็ก เยาวชนมีหลักฐานแสดงตนได้รับสิทธิต่างๆ จากรัฐ อาทิ การศึกษา รักษาพยาบาล

       2. เพื่อให้ชาวชุมชนแออัดมีทะเบียนราษฎร์  เพื่อรับสิทธิสวัสดิการต่างๆ จากรัฐ


พื้นที่ทำงาน   

       ชุมชนแออัดคลองเตย


กลุ่มเป้าหมาย   

       1. เด็กและเยาวชนรวมถึงบุคคลผู้มีปัญหาทางด้านทะเบียนและบัตรประชาชน


การดำเนินการ

       1.  จัดจ้างทนายความเพื่อสืบหาข้อมูล หลักฐาน พยานบุคคล เพื่อยืนยันความเป็นตัวตนของบุคคลนั้น เพื่อร้องขอพิสูจน์ฐานทางทะเบียนและบัตรประชาชน 

       2.  ประสานสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สำนักงานเขตฯ เพื่อตรวจพิสูจน์หาพันธุกรรม (DNA) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง  

       3.  ประสานสำนักงานเขตสอบสวนพยานบุคคล เพื่อให้มีสูติบัตร ในชื่อทะเบียนบ้านและทำบัตรประชาชน


สถิติ  สามารถดำเนินการไปแล้ว 90 ราย เป็นเด็กหญิง 43 ราย และเด็กชาย 47 ราย ให้ได้รับสูติบัตรและบัตรประชาชนไปแล้ว


เครือข่าย  หน่วยงานภาครัฐ เช่น สำนักงานเขต สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รวมถึง อบต. ผู้ใหญ่บ้าน


ผู้รับผิดชอบด้านกฎหมาย  นายธนาวัชณ์ แก้วพงศ์พันธุ์ (ทนายใหญ่)   โทร 02-671-4045 ถึง 8 ต่อ 120

วันที่ : 29/5/2566โพสโดย : Admin  | 08 ก.ค. 2566  | เข้าชม : 292  ครั้ง