Loading...


โครงการผู้สูงอายุ ปี 2534 ถึง ปัจจุบัน

ความเป็นมา

        จากการที่บุตรหลานต้องออกไปทำงานแต่เช้าจรดค่ำ บางครอบครัวต้องออกไปรับจ้างทำงานยังพื้นที่ห่างไกลนานๆ จะกลับ หรือไม่กลับมาอีกเลย ทำให้ผู้สูงวัยจำนวนไม่น้อยต้องเผชิญชะตากรรมตามลำพัง  ไม่ได้พบปะพูดคุยกับใคร ไม่มีกิจกรรมใดๆ ในการสร้างเสริมสุขภาพกายใจ  เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ และรวมกลุ่มผู้สูงอายุให้ช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน โครงการนี้ถึงก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2534


นโยบาย 

        ส่งเสริมสุขภาพ, สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่ให้คุณค่าผู้สูงอายุ


วัตถุประสงค์

        1. เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพกายและจิตใจของผู้สูงอายุ

        2. เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกันของผู้สูงอายุ

        3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรม

        4. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ

 

พื้นที่การทำงาน

        ชุมชนแออัดคลองเตย


กลุ่มเป้าหมาย

        - สมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุจำนวน 300 คน อายุ 60 ปีขึ้นไป


การดำเนินงาน

        ส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้านจิตใจ

             1. ไหว้พระ,สวดมนต์,ทำสมาธิร่วมกันที่มูลนิธิดวงประทีปทุกวันพุธ

             2. กิจกรรมประเพณี (กิจกรรมสงกรานต์)

             3. กิจกรรมเยี่ยมบ้าน/เยี่ยมไข้

             4. กิจกรรมช่วยเหลือฌาปนกิจ


        ส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้านร่างกาย

             1. ส่งเสริมการออกกำลังกายในร่ม เช่น รำวงพื้นบ้าน, แขว่งแขน

             2. ส่งเสริมการปลูกผักทานเอง เช่น ปลูกเห็ด เป็นต้น

 

สถิติสมาชิก

        1.  ผู้สูงอายุ 70 % มีสุขภาพแข็งแรง

        2.  ผู้สูงอายุ 80 % เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ

        3.  สมาชิกในกลุ่มส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง 80 %


ความต้องการในการสนับสนุนโครงการได้แก่

        1. สมทบกองทุน “กองทุนเพื่อชีวิตที่เหลืออยู่ 500 บาท/คน/เดือน

        2. เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารในกิจกรรมผู้สูงอายุทุกวันพุธ 50 บาท/คน

        3. ร่วมบริจาคซื้ออุปกรณ์สำหรับผู้พิการ เช่น ไม้เท้า รถเข็น ผ้าอ้อมผู้ใหญ่


ผู้รับผิดชอบโครงการคือ นางโสพล ดาลาด

วันที่ : 18/05/2566


โพสโดย : Admin  | 07 ก.ค. 2566  | เข้าชม : 67  ครั้ง