Loading...


โครงการป้องกันและควบคุมอัคคีภัย ปี 2533 ถึง ปัจจุบัน

ความเป็นมา

        ปัญหาหนึ่งของชุมชนแออัดคลองเตยก็คือ การเกิดเพลิงไหม้  โดยเฉลี่ยแล้วปีละ 5-6 ครั้ง  มูลนิธิดวงประทีปร่วมกับผู้นำชุมชนจึงมีการจัดตั้งโครงการ  “คลองเตยต้านไฟ”  ในปี 2533 โดยมีอาสาสมัครหมุนเวียนเปลี่ยนเข้าเวรยามระมัดระวังการเกิดอัคคีภัย    ในปี 2537 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โครงการป้องกันและควบคุมอัคคีภัย”  สนับสนุนการทำงานของ “ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยคลองเตย”


นโยบาย  

        ชุมชนปลอดภัย อาสาสมัครหน่วยบรรเทาสาธารณภัยมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันอัคคีภัยและสาธารภัย


วัตถุประสงค์

        1.   เพื่อให้ชุมชนปลอดภัยจากอัคคีภัย

        2.  เพื่อสนับสนุนการทำงานของอาสาสมัครหน่วยบรรเทาสาธารณภัย              

        3.  เพื่อให้เด็กนักเรียน เยาวชนและชาวชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและควบคุมอัคคีภัย


พื้นที่การทำงาน  

        ในพื้นที่ควบคุมเพลิง,  ช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย, อุบัติเหตุ, จับสัตว์มีพิษ ฯลฯ


การดำเนินงาน

        ไม่เพียงดูแลป้องกันอัคคีภัย ยังรวมถึงการช่วยเหลือในด้านอุทกภัย วาตภัย หรือแม้กระทั่งอุบัติเหตุบนท้องถนน  อีกทั้งการอบรมให้ความรู้กับอาสาสมัครของศูนย์ และผู้สนใจ รวมถึงส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาล และให้บริการจับสัตย์มีพิษ และความเดือนร้อนอื่นๆ ที่ชาวบ้าน/หน่วยงานร้องขอมายังศูนย์ปฏิบัติงาน  24 ชั่วโมง

        1.  สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครศูนย์บรรเทาสาธารภัย อาทิ อุปกรณ์ดับไฟ ค่านำมันรถดับเพลิง ค่าซ่อมรถ ค่าอาหาร ฯลฯ

        2. สนับสนุนการเพิ่มความรู้ ฝึกทักษะแก่อาสาสมัครฯ

        3. สนับสนุนการจัดอบรมเด็ก เยาวชน ชาวชุมชน  เกี่ยวกับการควบคุมและปัองกันอัคคภัย 

  

เครือข่าย  หน่วยบรรเทาชุมชนวัดคลองเตยใน , ชุมชนล๊อค 1-3, ชุมชนล็อค 4-6, ชุมชนพัฒนาใหม่


ความต้องการในการสนับสนุนโครงการได้แก่

        1. สนับสนุนอุปกรณ์ดับเพลิง เช่น ชุดดับเพลิง  อุปกรณ์ให้แสงสว่าง อุปกรณ์รถพยาบาลสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วย

        2. งบประมาณในการอบรมชาวชุมชนในเรื่อง “การดับเพลิงขั้นพื้นฐาน”


ปัจจุบันผู้รับผิดชอบโครงการนี้คือ นายสัญชัย  ยำสัน  และนายอนันต์  หวังพฤกษ์

วันที่ : 30/05/2566โพสโดย : Admin  | 06 ก.ค. 2566  | เข้าชม : 387  ครั้ง