Loading...


โครงการนิวัตน์สู่ชีวิตใหม่ ศูนย์ชุมพร ปี 2529 ถึง ปัจจุบัน

ความเป็นมา 

        โครงการนี้เมื่อปี พ.ศ. 2529 เพื่อรองรับปัญหาเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาเสพติด โดยจัดให้เด็กได้รับการบำบัดฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจด้วยการใช้ธรรมชาติ บำบัด  ต่อมาได้ปรับเป็นบ้านดูแลฟื้นฟูเด็กและเยาวชน  โดยรับเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหา ไม่มีผู้ดูแล เลี้ยงดูไม่เหมาะสม  เร่ร่อน  ถูกกระทำด้วยความรุนแรง ถูกละเมิด  ยากไร้ ฯลฯ


นโยบาย 

        ฟื้นฟูสภาพทั้งกาย ใจ และส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน


วัตถุประสงค์ 

        1. เพื่อฟื้นฟูสภาพกาย-ใจเด็กและเยาวชนโดยวิถีธรรมชาติ

        2. เพื่อช่วยเหลือเด็ก และเยาวชนที่ประสบปัญหาต่างๆ อาทิ ถูกทารุณกรรม ถูกล่วงละเมิดทางเพศ เร่ร่อน ไร้ที่พึ่ง เลี้ยงดูไม่เหมาะสม ยากไร้ ฯลฯ

        3. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาและมีทักษะอาชีพตามศักยภาพ

        4.  เพื่อพัฒนาจิตใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีความพร้อมกลับสู่ครอบครัวและสังคมได้อย่างปกติสุข


พื้นที่การทำงาน 

        ตั้งอยู่ที่ 55 ม.5 ต. ทุ่งคาวัด อ. ละแม จ. ชุมพร พื้นที่โครงการ 30ไร่ พื้นที่ทางการเกษตรเพื่อฝึกวิชาชีพ 161 ไร่


กลุ่มเป้าหมาย 

        เยาวชนชาย อายุระหว่าง 16 - 25 ปี


เนื้อหา/รายละเอียดการทำงาน 

        1.  ฟื้นฟูกาย-ใจแก่เด็กและเยาวชนผ่านกิจกรรมฟื้นฟูต่างๆ พบจิตแพทย์ในกรณีมีปัญหา

        2. ส่งเด็กและเยาวชนได้รับศึกษาทั้งสายสามัญ  และวิชาชีพ

        3. ฝึกทักษะวิชาชีพโดยเน้นงานด้านเกษตรกรรม

 

ท่านสามารถสนับสนุนโครงการนี้โดย

        กองทุนรวมเพื่อชีวิตใหม่ แบ่งเป็น (กำลังปรับปรุงแก้ไขข้อมูล)

                  1.เพื่อพัฒนาเด็ก จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อการพัฒนาเด็ก ทุนละ 17,000 บาท/ปี/คน

                  2. เพื่อสงเคราะห์เด็กพิเศษ ที่ต้องการได้รับการบำบัดเป็นกรณีพิเศษ 5,000 บาท/ปี/คน

                  3. เพื่อค่ายังชีพ เป็นทุนสำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของเด็ก 164,250 บาท/ปี/คน

                  4. เพื่อค่าอาหาร 104,200 บาท/ปี/คน

ปัจจุบันผู้รับผิดชอบโครงการ คือ นายอนุ สง่าเรืองฤทธิ์   

วันที่ : 27/06/2566โพสโดย : Admin  | 27 มิ.ย. 2566  | เข้าชม : 115  ครั้ง