Loading...


โครงการส่งเสริมองค์กรชุมชน2528 ถึง ปัจจุบัน

โครงการส่งเสริมองค์กรชุ่มชน2528 - ปัจจุบัน

ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนโรงเรียน วัด,องค์กร,หน่วยงาน ทั้งด้นงบประมาณ ข้อมูล ความรู้ ร่วมมือประสานหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือเฉพาะหน้าและ

ระยะยาว ตามที่ร้องขอมาหรือประสบปัญหา อาทิ ชุมชนที่ประสบอัคคีภัย,ถูกไส่รื้อ,น้ำท่วม ฯลฯโรงเรียน วัด องค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ขาดแคลนงบ

ประมานในการดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศลเพื่อเด็ก เยาวชน และผู้ยากไร้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ  ส่งผลให้ชุมชนแออัดได้รับการยอมรับ

ความเป็นชุมชนจากภาครัฐ จึงได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาชุมชน ชาวชุมชนที่ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือสร้างบ้าน,ซ่อมแซมนับพันหลังคาเรือน มีการเจรจายุติการไส่รื้อ ส่งผลให้การท่าเรือฯ

ได้ที่ดินคืนจากกระทรวงกลาโหม เพื่อมาจัดสรรให้กับชาวชุมชนแออัดที่ประสบปัญหาไล่รื้อมีที่ดินรองรับ นำร่องโครงการบ้านมั่นคง และอื่นๆ


โพสโดย : Admin.DPF  | 05 ก.ค. 2566  | เข้าชม : 51  ครั้ง