Loading...


โครงการการศึกษาพิเศษ 2529 ถึง 2554

โครงการการศึกษาพิเศษ 2529 - 2554

จากการสำรวจพื้นที่ในปี 2528 พบว่ามีเด็กพิการทางหูจำนวน 5

คน และจากการปรึกษาหารือกัน จึงเกิดโครงการเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟู

เด็กพิการให้สามารถร่วมเรียนและดำรงชีวิตได้ต่อในสังคม มีผู้ปก-

ครองทั้งในและนอกชุมชนสนใจที่จะนำลูกหลานที่มีความบกพร้องทาง

การได้ยินมาเข้าเรียนเป็นจำนวนมาก แต่โครงการฯ สามารถรับเด็ก

ได้ปีละ 25-30 คน


โพสโดย : Admin.DPF  | 30 พ.ค. 2566  | เข้าชม : 19  ครั้ง