Loading...


โครงการทะเบียนราษฎร์และใบเกิด 2528 ถึง ปัจจุบัน

โครงการทะเบียนราษฎร์และใบเกิด 2528 - ปัจจุบัน

ในปี 2526-2527 มูลนิธิฯ พบว่าชาวชุมชนแออัดคลองเตย ไม่มีทะเบียนบ้าน จำนวน 970 ครอบครัว เด็กไม่มีสูติบัตร จำนวน 2,563คน ปัญหาเหล่านี้ทำให้พวกเขาหมดสิทธิรับสวัสดิการจากรัฐ

หลังจากที่โครงการฯ นี้เริ่มดำเนินการ ชาวชุมชนแออัดคลองเตยได้รับการจดทะเบียน มีทะเบียนบ้าน มีบัตรประชาชน เด็กเกิดใหม่ได้รับสูติบัตร

ปัญหาการไม่มีทะเบียนบ้านได้รับการช่วยเหลือเกือบทั้งหมด พวกเขาสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้ ในช่วงปี้ 2550 - 2560 ได้ให้ความ

ช่วยเหลือคนยากไร้ในชุมชนที่ตกสำรวจได้มีบัดรประชาชนเพิ่มอีก 207คน แต่ในปัจจุบันยังมีชาชุมชนแออัดที่ไม่มีบัตรประชาชนได้ร้องขอ

ความช่วยเหลือและรอพิสูจน์เอกลักษณ์อยู่อีก 100 คน ซึ่งมูลนิธิฯยังต้องดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป เพื่อให้คนเหล่านี้ได้รับสิทธิพื้นฐานอันชอบธรรม


โพสโดย : Admin.DPF  | 03 มิ.ย. 2566  | เข้าชม : 6  ครั้ง