Loading...


โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ 2531 ถึง 2557

โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ 2531 - 2557

จากการแก้ไขปัญหายาเสพติด มูลนิธิฯ พบว่ามีการแพร่ระบาดของเชื้อ HIV ในกลุ่มผู้ติดเสพติดที่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน การมีเพศสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อ HIV การขาดความรู้ในการป้องกันโรคเอดส์

เพื่อให้การแก้ปัญหาสอดคล้องกับสถานการเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ ต้องได้รับการอบรมและมีความรู้ความสามารถมากพอที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อและครอบครัวของผู้ติดเชื้อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่าง

มีความสุข มีผู้ขอคำปรึกษาเฉลี่ยวันละ 5 คน และมูลนิธิฯ อบรมอาสาสมัครตรวจเยี่ยมผู้ป่วยเอดส์ถึงบ้าน ซึ่งเริ่มต้นมีเพียง 15 คนแล้วเพิ่มขึ้นๆ จนมีอาสาสมัครถึง 120 คน จาก 13 ชุมชนย่อยของ

ชุมชนแออัดคลองเตยในปี 2546 -2557 โครงการฯ ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานราชการ โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข ให้การสนับสนุนงบประมาณ

จากกองทุนโลก (Global Fund) ในการทำงานเชิงป้องกัน โดยการให้ความรู้เรื่องเอดส์และเพศแก่กลุ่มวัยรุ่น บุคคลทั่วไป และเพศทางเลือกในชุมชนและหมู่บ้านจากในกรุงเทพฯ 93,935 คน และขยายในพื้นที่

14 จังหวัดภาคกลาง


โพสโดย : Admin.DPF  | 01 มิ.ย. 2566  | เข้าชม : 289  ครั้ง