Loading...


จัดตั้งสหกรณ์บริการเพื่อการพัฒนา จำกัด 2537 ถึง ปัจจุบัน

จัดตั้งสหกรณ์บริการเพื่อการพัฒนา จำกัด 2537 - ปัจจุบัน

สามารถลดปัญหาหนี้นอกระบบ ส่งเสริมการออมให้กับชาวชุมชนปัจจุบันมีสมาชิก 1,898 คน มีทุนหมุนเวียน 29,332,286.60 บาท

นอกจากโครงการสำคัญๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  มูลนิธิฯ ยังดำเนินโครงการย่อยอีกหลายโครงการ อาทิ  ศูนย์สุขภาพชุมชนด้าน

ยาเสพดิด, งานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน, โครงการบ้านน่าอยู่ครอบครัวอบอุ่น, ศูนย์เพื่อนเด็ก  เป็นต้น


โพสโดย : Admin.DPF  | 03 มิ.ย. 2566  | เข้าชม : 387  ครั้ง